Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả

Câu 39:

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả

         115;   232;   571;   9691

Lời giải:

(Với bài này, trước hết ta cần chia số trong căn cho 100, 10000 ...)

- Ta có: \(\sqrt{115}=\sqrt{100} . \sqrt{1,15}=10 . \sqrt{1,15}\)

Tra bảng (hàng 1,5 cột 5): 10 . \sqrt{1,15}$ ≈ 10.1,072 ≈ 10,72

Dùng máy tính: \(\sqrt{115} \approx 10,72380529\)

Ta thấy sử dụng máy tính cho kết quả chính xác hơn.

Tương tự:

- Tra bảng (hàng 2,3 cột 2): \(\sqrt{232}=10 \cdot \sqrt{2,32} \approx 10 \cdot 1,523 \approx 15,23\)

Dùng máy tính: \(\sqrt{232} \approx 15,23154621\)

- Tra bảng (hàng 5,7 cột 1): \(\sqrt{571}=10. \sqrt{5,71} \approx 10.2,390 \approx 23,90\)

Dùng máy tính: \(\sqrt{571} \approx 23,89560629\)

- Tra bảng: \(\sqrt{9691}=10 \sqrt{96,91}\)

   + Hàng cột 9 ta có: \(\sqrt{96,9} \approx 9,844\)

   + Tại giao của hàng và cột 1 hiệu chính ta thấy số 0

Nên \(\sqrt{96,91} \approx 9,844\) suy ra \(\sqrt{9691} \approx 10.9,844 \approx 98,44\)

Dùng máy tính: \(\sqrt{9691} \approx 98,44287684\)