Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34: a) Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng?

Câu 34:

a) Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng?

(A) \(\sin \alpha=\frac{\mathrm{b}}{\mathrm{c}}\);

(B) \(\operatorname{cotg} \alpha=\frac{b}{c}\)

(C) \(\operatorname{tg} \alpha=\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{c}}\);

(D) \(\operatorname{cotg} \alpha=\frac{a}{c}\)

b) Trog hình 45, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng ?

(A) \(sin^{2}\alpha+cos^{2}\alpha=1\)

(B) sin α = cos β

(C) cos β = sin (\(90^{\circ}\) – α)

(D) \(\operatorname{tg} \alpha=\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}\)

Lời giải:

a) Chọn C

b) Chọn sai C

- Vì đẳng thức đúng phải là: cos β = sin(\(90^{\circ}\) - β)