Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: Giải phương trình: a) $\sqrt{2} \cdot x-\sqrt{50}=0$

Câu 33:

Giải phương trình:

a) \(\sqrt{2} \cdot x-\sqrt{50}=0\)

b) \(\sqrt{3} \cdot x+\sqrt{3}=\sqrt{12}+\sqrt{27}\)

c) \(\sqrt{3} \cdot x^{2}-\sqrt{12}=0\)

d) \(\frac{x^{2}}{\sqrt{5}}-\sqrt{20}=0\)

Lời giải:

a) \(\sqrt{2} . x-\sqrt{50}=0\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{2} x=\sqrt{50}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt{\frac{50}{2}}\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt{25}\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt{5^{2}}\)

\(\Leftrightarrow x=5\) 

Vậy phương trình có nghiệm \(x = 5\)

b) \(\sqrt{3} \cdot x+\sqrt{3}=\sqrt{12}+\sqrt{27}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot x=\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot x=\sqrt{4.3}+\sqrt{9.3}-\sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot x=\sqrt{4} \cdot \sqrt{3}+\sqrt{9} \cdot \sqrt{3}-\sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot x=\sqrt{2^{2}} \cdot \sqrt{3}+\sqrt{3^{3}} \cdot \sqrt{3}-\sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot x=2 \sqrt{3}+3 \sqrt{3}-\sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot x=(2+3-1) \cdot \sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot x=4 \sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Vậy phương trình có nghiệm \(x = 4\)

c) \(\sqrt{3} x^{2}-\sqrt{12}=0\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} x^{2}=\sqrt{12}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} x^{2}=\sqrt{4.3}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3} x^{2}=\sqrt{4} \cdot \sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow x^{2}=\sqrt{4}\)

\(\Leftrightarrow x^{2}=\sqrt{2^{2}}\)

\(\Leftrightarrow x^{2}=2\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{x^{2}}=\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow|x|=\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{2}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x = 2; x = -2\)

d) \(\frac{x^{2}}{\sqrt{5}}-\sqrt{20}=0\)

\(\Leftrightarrow \frac{x^{2}}{\sqrt{5}}=\sqrt{20}\)

\(\Leftrightarrow x^{2}=\sqrt{20} \cdot \sqrt{5}\)

\(\Leftrightarrow x^{2}=\sqrt{20.5}\)

\(\Leftrightarrow x^{2}=\sqrt{100}\)

\(\Leftrightarrow x^{2}=\sqrt{10^{2}}\)

\(\Leftrightarrow x^{2}=10\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{x^{2}}=\sqrt{10}\)

\(\Leftrightarrow|x|=\sqrt{10}\)

\(\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{10}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x = \sqrt{10}; x = -\sqrt{10}\)