Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy tính x và y trong hình sau: (h.6)

Câu 3:

Hãy tính x và y trong hình sau: (h.6)

Lời giải:

Áp dụng định lí Pitago ta có:

\(\mathrm{y}=\sqrt{5^{2}+7^{2}}=\sqrt{25+49}=\sqrt{74}=8,6\)

Áp dụng định lí 3 ta có:

\(x . y=5.7 \Rightarrow x=\frac{35}{\sqrt{74}}=\frac{35 \sqrt{74}}{74}=4,1\)