Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương tình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):

Câu 3:

Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương tình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):

a) x2 = 2 ;      

b) x2 = 3;

c) x2 = 3,5 ;      

d) x2 = 4,12

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x2 = a ( với a ≥ 0) là các căn bậc hai của a.

Lời giải:

a) x2 = 2 => x1 = \(\sqrt{2}\) và x2 = -\(\sqrt{2}\)

Dùng máy tính bỏ túi ta tính được:

   \(\sqrt{2}\) ≈ 1,414213562

Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba là:

x1 = 1,414; x2 = - 1,414

b) x2 = 3 => x1 = \(\sqrt{3}\) và x2 = -\(\sqrt{3}\)

Dùng máy tính ta được:

   \(\sqrt{3}\) ≈ 1,732050907

Vậy x1 = 1,732; x2 = - 1,732

c) x2 = 3,5 => x1 = \(\sqrt{3,5}\) và x2 = -\(\sqrt{3,5}\)

Dùng máy tính ta được:

   \(\sqrt{3,5}\) ≈ 1,870828693

Vậy x1 = 1,871; x2 = - 1,871

d) x2 = 4,12 => x1 = \(\sqrt{4,12}\) và x2 = -\(\sqrt{4,12}\)

Dùng máy tính ta được:

   \(\sqrt{4,12}\) ≈ 2,029778313

Vậy x1 = 2,030 ; x2 = - 2,030