Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

Câu 22:

Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x.

b) Khi x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7.

Lời giải:

a) Theo đề bài ta có b ≠ b' (vì 3 ≠ 0)

Vậy đồ thị của hàm số y = ax + 3 song song với đường thẳng y = -2x khi và chỉ khi a = a' tức là:

   a = -2.

Hàm số có dạng y = 2x + 3.

b) Thay x = 2, y = 7 vào hàm số y = ax + 3 ta được:

   7 = a.2 + 3 => a = 2

Hàm số có dạng y = 2x + 3.