Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Khai phương tích 12.30.40 được:

Câu 21:

Khai phương tích 12.30.40 được:

      (A) 1200 ;   (B) 120 ;   (C) 12 ;   (D) 240

Hãy chọn kết quả đúng.

Lời giải:

- Chọn B

- Vì ta có:

\(\sqrt{12.30 .40}=\sqrt{36.400}=\sqrt{(6.20)^{2}}=120\)