Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ ), biết rằng:

Câu 21:

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ ), biết rằng:

a) \(\sin x=0,3495\);

b) \(\cos x=0,5427\)

c) \(\operatorname{tg} x=1,5142\);

d) \(\operatorname{cotg} x=3,163\)

Lời giải:

a) Dùng bảng sinx ≈ 0,3495 => x ≈ \(20^{\circ}\)

- Cách nhấn máy tính:

b) x ≈ \(57^{\circ}\)

- Cách nhấn máy tính:

c) x ≈ \(57^{\circ}\)

- Cách nhấn máy tính:

d) x ≈ \(18^{\circ}\)

- Cách nhấn máy tính: