Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

Câu 20:

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) y = 1,5x + 2 ;   b) y = x + 2 ;   c) y = 0,5x – 3

d) y = x – 3 ;   e) y = 1,5x – 1 ;   g) y = 0,5x + 3

Lời giải:

- Các đường thẳng cắt nhau khi có a ≠ a'. Ta có ba cặp đường thẳng cắt nhau là:

y = 1,5x + 2 và y = x + 2 (vì có 1,5 ≠ 1)

y = 1,5x + 2 và y = 0,5x – 3 (vì có 1,5 ≠ 0,5)

y = 1,5x + 2 và y = x – 3 (vì có 1,5 ≠ 1)

...v...v......v.....v.....

- Các đường thẳng song song khi có a = a' và b ≠ b'. Ta có các cặp đường thẳng song song với nhau là:

y = 1,5x + 2 và y = 1,5x – 1 (vì có 1,5 = 1,5 và 2 ≠ -1)

y = x + 2 và y = x – 3 (vì có 1 = 1 và 2 ≠ -3)

y = 0,5x – 3 và y = 0,5x + 3 (vì có 0,5 = 0,5 và -3 ≠ 3)