Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: So sánh: a) 2 và $\sqrt{3}$; b) 6 và $\sqrt{41}$; c) 7 và $\sqrt{47}$

Câu 2:

So sánh:

a) 2 và \(\sqrt{3}\) ;   

b) 6 và \(\sqrt{41}\) ;   

c) 7 và \(\sqrt{47}\)

Lời giải:

a) 2 = \(\sqrt{4}\)

Vì 4 > 3 nên \(\sqrt{4}\) > \(\sqrt{3}\) (định lí)

Vậy 2 > \(\sqrt{3}\)

b) 6 = \(\sqrt{36}\)

Vì 36 < 41 nên \(\sqrt{36}\) < \(\sqrt{41}\)

Vậy 6 < \(\sqrt{41}\)

c) 7 = \(\sqrt{49}\)

Vì 49 > 47 nên \(\sqrt{49}\) > \(\sqrt{47}\)

Vậy 7 > \(\sqrt{47}\)