Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x

Câu 19:

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) \(\sin x=0,2368\);

b) \(\cos x=0,6224\)

c) \(\operatorname{tg} x=2,154\);

d) \(\operatorname{cotg} x=3,251\).

Lời giải:

a) Dùng bảng lượng giác sinx = 0,2368 => x ≈ \(13^{\circ}\)42'

- Cách nhấn máy tính:

b) x ≈ \(51^{\circ}\)31'

- Cách nhấn máy tính:

c) x ≈ \(65^{\circ}\)6'

- Cách nhấn máy tính:

d) x ≈ \(17^{\circ}\)6'

- Cách nhấn máy tính: