Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính: a) $\sqrt{7} \cdot \sqrt{63}$

Câu 18:

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

a) \(\sqrt{7} \cdot \sqrt{63}\)

b) \(\sqrt{2,5} \cdot \sqrt{30} \cdot \sqrt{48}\)

c) \(\sqrt{0,4} \cdot \sqrt{6,4}\)

d) \(\sqrt{2,7} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{1,5}\)

Lời giải:

a) \(\sqrt{7} \cdot \sqrt{63}=\sqrt{7.63}=\sqrt{7.7 .9}=\sqrt{(7.3)^{2}}=21\)

b) \(\sqrt{2,5} \cdot \sqrt{30} \cdot \sqrt{48}=\sqrt{2,5.30 .48}=\sqrt{25.3 .48}\)

\(=\sqrt{25.144}=\sqrt{(5.12)^{2}}=60\)

c) \(\sqrt{0,4} \cdot \sqrt{6,4}=\sqrt{0,4 \cdot 6,4}=\sqrt{0,04 \cdot 64}=\sqrt{(0,2.8)^{2}}=1,6\)

d) \(\sqrt{2,7} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{1,5}=\sqrt{2,7 \cdot 5 \cdot 1,5}=\sqrt{9.0,3.5 .5 .0,3}=\sqrt{(3.0,3.5)^{2}}=4,5\)