Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O. Cho biết AB > CD.

Câu 15:

Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O. Cho biết AB > CD.

Hãy so sánh các độ dài:

a) OH và OK

b) ME và MF

c) MH và MK.

Hình 70

Lời giải:

a) Trong đường tròn nhỏ:

AB > CD ⇒ OH < OK (định lí 3)

b) Trong đường tròn lớn:

OH < OK ⇒ ME > MF (định lí 3)

c) Trong đường tròn lớn:

ME > MF ⇒ MH > MK