Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Phân tích thành nhân tử: a) $x^{2}-3$

Câu 14:

Phân tích thành nhân tử:

a) \(x^{2}-3\)

b) \(x^{2}-6\)

c) \(x^{2}+2 \sqrt{3} \mathrm{x}+3\)

d) \(x^{2}-2 \sqrt{5} \mathrm{x}+5\)


Hướng dẫn: Dùng kết quả:

               Với a ≥ 0 thì a = \((\sqrt{a})^{2}\)

Lời giải:

a) \(x^{2}-3=x^{2}-(\sqrt{3})^{2}=(\mathrm{x}-\sqrt{3})(\mathrm{x}+\sqrt{3})\)

b) \(x^{2}-6=x^{2}-(\sqrt{6})^{2}=(\mathrm{x}-\sqrt{6})(\mathrm{x}+\sqrt{6})\)

c) \(x^{2}+2 \sqrt{3} x+3=x^{2}+2 \sqrt{3} x+(\sqrt{3})^{2}\) = \((x+\sqrt{3})^{2}\)

d) \(x^{2}-2 \sqrt{5} \mathrm{x}+5=x^{2}-2 \sqrt{5} \mathrm{x}+(\sqrt{5})^{2}\) = \((x-\sqrt{5})^{2}\)