Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Câu 12:

Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Lời giải:

Thay x = 1, y = 2,5 vào y = ax + 3 ta được:

   2,5 = a.1 + 3

=> a = 2,5 - 3 = -0,5

Vậy a = -0,5