Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn 34° rồi viết các tỉ số lượng giác của góc 34°

Câu 10:

Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn 340 rồi viết các tỉ số lượng giác của góc 340.

Lời giải:

ΔABC vuông tại A có góc C = 340.

Khi đó:

sin 340 = sin C = \(\frac{AB}{CB}\)

cos 340 = cos C =\(\frac{AC}{CB}\)

tg 340 = tg C = \(\frac{AB}{AC}\)

cotg 340 = cotg C = \(\frac{AC}{AB}\)