Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

Câu 1:

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

      121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

Lời giải:

Ta có: \(\sqrt{121}\) = 11 vì 11 > 0 và 112 = 121 nên

Căn bậc hai số học của 121 là 11. Căn bậc hai của 121 là 11 và – 11.

Tương tự:

Căn bậc hai số học của 144 là 12. Căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

Căn bậc hai số học của 169 là 13. Căn bậc hai của 169 là 13 và -13.

Căn bậc hai số học của 225 là 15. Căn bậc hai của 225 là 15 và -15.

Căn bậc hai số học của 256 là 16. Căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

Căn bậc hai số học của 324 là 18. Căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

Căn bậc hai số học của 361 là 19. Căn bậc hai của 361 là 19 và -19.

Căn bậc hai số học của 400 là 20. Căn bậc hai của 400 là 20 và -20.