Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b)

Câu 1:

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b)

Hình 4

Lời giải:

Hình a

Theo định lí Pitago ta có:

Cạnh huyền \(=\mathrm{x}+\mathrm{y}=\sqrt{6^{2}+8^{2}}=10\)

Áp dụng định lí 1 ta có:

\(6^{2}=x .10 \Rightarrow x=\frac{6^{2}}{10}=3,6\)

\(8^{2}=y \cdot 10 \Rightarrow y=\frac{8^{2}}{10}=6,4\)

Hình b

-Áp dụng định lí 1 ta có:

\(12^{2}=x .20 \Rightarrow x=\frac{12^{2}}{20}=7,2\)