Sách Giải Bài Tập và SGK

Lesson 8: CELEBRATIONS

present/prɪˈzent/(v):trình bày

- He presented the report to his colleagues at the meeting.
- Anh ta trình bày bản báo cáo của mình với đồng nghiệp ở cuộc họp.

- He has a lot more work to do before he can present the scheme to the public.
- Anh ấy còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể trình bày kế hoạch trước công chúng.

presentation/ˌprezənˈteɪʃən/(n):bài trình bày, thuyết trình

- The speaker gave an interesting presentation on conservation of the environment .
- Người phát biểu đã có một bài trình bày thú vị về bảo vệ môi trường.

- Debbie Fay is the founder of bespeak presentation solutions
- Debbie Fay là người sáng lập các giải pháp thuyết trình riêng biệt

accomplished/əˈkɑːmplɪʃt/(adj):có tài, cừ khôi, thành đạt

- She's a very accomplished pianist.
- Cô ấy là nghệ sĩ chơi piano rất có tài.

- This incredible collection of accomplished women - you're proof of change. 
- Bộ sưu tập đáng kinh ngạc của những người phụ nữ thành đạt - bạn là bằng chứng của sự thay đổi.

tune/tuːn/(n):điệu, giai điệu

- That's a very catchy tune.
- Đó là giai điệu rất dễ nhớ và thú vị.

- Play me a tune.
- Hãy cho tôi nghe một giai điệu.

accompany/əˈkʌmpəni/(v):đệm nhạc cho ai, đồng hành, đi với ai

- Miss Jessop accompanied Mr Bentley on the piano.
- Cô Jessop đã đệm đàn piano cho ông Bentley.

- Would you like me to accompany you to your room?
- Bạn có muốn tôi đi cùng bạn đến phòng của bạn?

modest/ˈmɑːdɪst/(adj):khiêm tốn, không nhiều/to/đắt lắm

- They live in a fairly modest house.
- Họ sống trong một căn nhà khá bình thường.

- Modest certainly, but cheering nevertheless when set against the overall drop in Finnmark's population. 
- Dĩ nhiên là khiêm tốn, nhưng vẫn cổ vũ khi được đặt trước sự sụt giảm tổng thể về dân số của Finnmark.

fish tank/fɪʃ tæŋk/(n):bể cá, chậu cá

- She gave me a fish tank as a birthday present.
- Cô ấy tặng tôi một bể cá làm quà sinh nhật.

- I bought a fish tank
- tôi đã mua một bể cá

avid/ˈævɪd/(adj):thèm thuồng, khao khát, cuồng nhiệt

- My brother is an avid football fan.
- Anh trai tớ là fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

- Imagine that you were indeed an avid wargamer. 
- Hãy tưởng tượng rằng bạn thực sự là một chiến binh cuồng nhiệt.

discard/dɪˈskɑːrd/(v):bỏ, vứt bỏ

- Don't discard that trash, save it and sell for money.
- Đừng bỏ chỗ rác đó đi, hãy để dành và bán lấy tiền.

- Discarded food containers and bottles littered the streets.
- Các hộp đựng thức ăn và chai lọ vứt bừa bãi trên đường phố.

mostly/ˈmoʊst li/(adv):chủ yếu, hầu hết

- The band are mostly teenagers, I think.
- Ban nhạc chủ yếu là thiếu niên, mình nghĩ thế.

- But car entertainment and communication is mostly one-way
- Nhưng giải trí và liên lạc trên xe hơi chủ yếu là một chiều

occupied/ˈaːkjʊpaɪd/(adj):bận rộn

- My hobbies really keep me occupied.
- Những sở thích của mình thực sự làm mình bận rộn.

- At that time I was fully occupied taking care of my elderly mother.
- Lúc đó tôi hoàn toàn bận rộn với việc chăm sóc mẹ già.

admire/ədˈmaɪər /(v):ngưỡng mộ, khâm phục

- I admired him for his determination.
- Mình ngưỡng mộ bạn ấy vì sự quyết tâm.

- I admire him for his success in business
- Tôi ngưỡng mộ anh ấy vì sự thành công trong kinh doanh

admiration/ˌædməˈreɪʃn/(n):sự ngưỡng mộ/khâm phục

- My admiration for that woman grows daily.
- Sự ngưỡng mộ của mình dành cho người phụ nữ ấy cứ lớn lên từng ngày.

- he was the admiration of his whole family
- anh ấy là sự ngưỡng mộ của cả gia đình anh ấy

admirable/ˈædmərəbl/(adj):đáng ngưỡng mộ

- The police did an admirable job in keeping the fans calm.
- Cảnh sát đã làm được việc đáng ngưỡng mộ khi giữ được những người hâm mộ bình tĩnh.

- there is an admirable among its multinational staff
- Có một tình bạn đáng ngưỡng mộ giữa các nhân viên đa quốc gia của nó

stall/stɔːl/ /stɑːl/(n):quầy, sạp

- I often buy books from second-hand book stalls.
- Mình thường mua sách ở các quầy sách cũ.

- The stall has a loyal following
- Quầy hàng có một lượng khách trung thành

classify/ˈklæsɪfaɪ/(v):phân loại

- The books in the library are classified by subject.
- Sách trong thư viện được phân loại theo môn học.

- They could classify him as an enemy combatant
- Họ có thể xếp anh ta vào loại chiến binh của kẻ thù

classification/ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/(n):sự phân loại

- My classification of stamps is based on the regions they come from.
- Sự phân loại tem của mình được dựa trên các vùng miền chúng đến từ.

- Standard Industrial Classification Code that fits their business. 
- Mã phân loại công nghiệp tiêu chuẩn phù hợp với doanh nghiệp của họ.

broaden/ˈbrɔːdən/ /ˈbrɑːdən/(v):mở rộng

- Travel broadens your mind.
- Đi một ngày học một sàng khôn.

- Sometimes a single physical sign can broaden a clinician's diagnostic thinking. 
- Đôi khi một dấu hiệu vật lý duy nhất có thể mở rộng tư duy chẩn đoán của bác sĩ lâm sàng.

category/ˈkætəgɔːri/(n):hạng, loại

- I classify the stamps into different categories.
- Mình phân loại tem thành các loại khác nhau.

- There are three categories of accommodation - standard, executive, and deluxe.
- Có ba loại chỗ ở - tiêu chuẩn, hạng cao cấp và hạng sang.

categorize/ˈkæt ̬əgəraɪz/(v):phân loại, chia loại

- The books are categorized into beginner and advanced.
- Những quyển sách đó được phân loại theo trình độ bắt đầu đến cao cấp.

- As a society, we have come to rely on labels to categorize certain groups of people. 
- Là một xã hội, chúng ta đã dựa vào nhãn mác để phân loại một số nhóm người nhất định.

overseas/ˌəʊvəˈsiːz/(adj):ở nước ngoài, hải ngoại

- There are a lot of overseas students in Cambridge.
- Có rất nhiều sinh viên nước ngoài ở Cambridge.

- overseas, the air is very fresh
- ở nước ngoài, không khí rất trong lành

hero/ˈhɪərəʊ/ /ˈhɪroʊ/(n):anh hùng

- He is a true hero in my heart.
- Anh ấy là anh hùng thực sự trong trái tim mình.

- Why Justice Roberts just became an American legal hero anon.
- Tại sao Justice Roberts vừa trở thành một anh hùng pháp lý của Mỹ.

profitable/ˈprɒfɪtəbl ̩/ /ˈprɑːfɪt ̬əbl ̩/(adj):có lợi, sinh lợi

- I think it will be a very profitable business.
- Mình nghĩ nó sẽ là việc kinh doanh rất sinh lợi.

- Microsoft Surface More Profitable Than iPad, Teardown Analysis Reveals. 
- Microsoft Surface có nhiều lợi nhuận hơn iPad, Phân tích Teardown tiết lộ.

profit/ˈprɒfɪt/ /ˈprɑːfɪt/(n v):lợi nhuận kiếm lời

- Company profits are down from last year's figures.
- Lợi nhuận của công ty giảm so với những con số của năm ngoái .

- they're only interested in a quick profit
- họ chỉ quan tâm đến việc thu được lợi nhuận nhanh chóng

bygones/ˈbaɪgɒnz/ /ˈbaɪgɔːnz/(n):quá khứ, chuyện đã qua

- Just let bygones be bygones and be friends again.
- Hãy để quá khứ là quá khứ, và cùng làm bạn lại nhé.

- It seems that Americans are ready to let bygones be bygones. 
- Có vẻ như người Mỹ đã sẵn sàng để mọi thứ là điều không thể bỏ qua.

gigantic/ˌdʒaɪˈgæntɪk/(adj):khổng lồ, kếch xù

- Look at that gigantic statue.
- Hãy nhìn tượng đài khổng lồ kia kìa.

- he deliberately created environmental degradation of gigantic proportions
- anh ta đã cố tình tạo ra sự suy thoái môi trường với tỷ lệ khổng lồ.

ignorantly/ˈɪgnərənt li/(adv):ngu dốt,thiếu hiểu biết

- He ignorantly said that climate change is no big deal.
- Anh ta nói một cách thiếu hiểu biết rằng thay đổi khí hậu không phải là chuyện gì to tát.

- Many non-filers ignorantly analyze optional strategies given the probability of audit and detection and the extent of penalties, if discovered. 
- Nhiều người không lập hồ sơ phân tích một cách thiếu hiểu biết các chiến lược tùy chọn dựa trên xác suất kiểm tra và phát hiện và mức độ hình phạt, nếu bị phát hiện.

ignore/ɪgˈnɔːr/(v):phớt lờ

- I smiled at her but she just ignored me.
- Mình cười với cô ấy nhưng cô ấy chỉ phớt lờ mình đi.

- I said hello to her but she ignored me completely
- Tôi chào cô ấy nhưng cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi

ignorance/ˈɪgnərəns/(n):sự phớt lờ, không biết

- Her ignorance about what I said really annoyed me.
- Sự phớt lờ của cô ta về những gì mình nói đã làm mình hết sức khó chịu.

- we are in complete ignorance of tour plans
- chúng tôi hoàn toàn không biết về kế hoạch lưu diễn

bump into/bʌmp ˈɪntə /(v):đụng, va phải

- His car bumped into a truck.
- Ô tô của anh ta va phải một chiếc xe tải.

- But occasionally you bump into something different, such as a tablet instead of a cash register. 
- Nhưng đôi khi bạn va phải một thứ gì đó khác lạ, chẳng hạn như máy tính bảng thay vì máy tính tiền.

Easter/ˈiːstə(r)/(n):lễ Phục Sinh

- We're going to my parents for Easter.
- Chúng tôi sẽ đến gặp bố mẹ tôi vào lễ Phục sinh.

- Did you have a nice Easter?
- Bạn đã có một lễ Phục sinh tốt đẹp phải không?

Lunar New Year():Tết Nguyên Đán

- I'm spending Lunar New Year in Scotland with my parents.
- Tôi đang đón Tết Nguyên đán ở Scotland với bố mẹ.

- We celebrated Lunar New Year with friends.
- Chúng tôi đã tổ chức Tết Nguyên đán với bạn bè.

wedding/ˈwedɪŋ/(n):đám cưới

- Do you know the date of Caroline and Matthew's wedding?
- Bạn có biết ngày cưới của Caroline và Matthew không?

- It was their 25th wedding anniversary last week.
- Đó là kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ vào tuần trước.

throughout/θruːˈaʊt/(prep, adv):suốt, ở khắp nơi

- People throughout the country are out of work.
- Người dân cả nước không còn việc làm.

- He yawned throughout the performance.
- Anh ấy ngáp trong suốt màn trình diễn.

occur(v):xảy ra, diễn ra

- An accident involving over ten vehicles has occurred in the east-bound lane.
- Một vụ tai nạn liên quan đến hơn mười phương tiện đã xảy ra trên làn đường phía đông.

- If any of these symptoms occur while you are taking the medication, consult your doctor immediately.
- Nếu bất kỳ triệu chứng nào xảy ra trong khi bạn đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

decorate/ˈdekəreɪt/(v):trang trí

- We're going to decorate the kitchen next week.
- Tuần sau chúng ta sẽ trang trí nhà bếp.

- I hate the smell of paint when I'm decorating.
- Tôi ghét mùi sơn khi tôi đang trang trí.

decoration/ˌdekəˈreɪʃn/(n):sự trang trí

- His office is very utilitarian in style, with no decoration.
- Văn phòng của anh ấy có phong cách rất thực dụng, không có trang trí.

- It looks very Christmassy in here with the tree and all the decorations.
- Ở đây trông rất kỳ quái với cái cây và tất cả đồ trang trí.

sticky rice cake():bánh tét, bánh chưng

- I love stick rice cake.
- Tôi rất yêu thích bánh chưng.

- Do you know how to make a sticky rice cake?
- Bạn có biết cách làm ra một chiếc bánh chưng không?

apart/əˈpɑːt/(adv):cách xa

- How far apart should the speakers be?
- Các loa phải cách nhau bao xa?

- We were asked to stand in two lines three metres apart.
- Chúng tôi được yêu cầu đứng thành hai hàng cách nhau ba mét.

Passover/ˈpɑːsəʊvə(r)/(n):Lễ Quá Hải (của người Do thái)

- At the Passover the pilgrims attacked the Roman troops.
- Vào Lễ Quá Hải, những người hành hương đã tấn công quân La Mã.

- Passover is an ancient spring festival.
- Lễ Quá Hải là một lễ hội mùa xuân cổ xưa.

Jewish/ˈdʒuːɪʃ/(n):người Do thái

- New York has one of the largest Jewish communities in the world.
- New York có một trong những cộng đồng Do Thái lớn nhất trên thế giới.

- He observes Jewish customs.
- Anh ta quan sát phong tục của người Do Thái.

freedom/ˈfriːdəm/(n):sự tự do

- I felt such a sense of freedom, up in the hills alone.
- Tôi cảm thấy một cảm giác tự do như vậy, lên đồi một mình.

- Children are allowed much more freedom these days.
- Ngày nay, trẻ em được phép tự do hơn nhiều.

slave/sleɪv/(n):nô lệ

- Black slaves used to work on the cotton plantations of the southern United States.
- Những nô lệ da đen từng làm việc trên các đồn điền trồng bông ở miền nam Hoa Kỳ.

- He is tired of being treated like a slave!
- Anh ấy mệt mỏi vì bị đối xử như một nô lệ!

slavery/ˈsleɪvəri/(n):sự nô lệ, chế độ nô lệ

- William Wilberforce campaigned for the abolition of slavery.
- William Wilberforce vận động cho việc bãi bỏ chế độ nô lệ.

- Those states still had slavery.
- Những bang đó vẫn còn chế độ nô lệ.

as long as():miễn là

- You can have a dog as long as you promise to take care of it.
- Bạn có thể nuôi một con chó miễn là bạn hứa sẽ chăm sóc nó.

- I will lend you money as long as you promise to pay back.
- Tôi sẽ cho bạn vay tiền miễn là bạn hứa sẽ trả lại

parade/pəˈreɪd/(n):cuộc diễu hành

- We watched the parade from our perch on the scaffolding.
- Chúng tôi xem cuộc diễu hành từ cá rô của chúng tôi trên giàn giáo.

- Live music and a parade set an upbeat mood for the official opening.
- Nhạc sống và một cuộc diễu hành đã tạo nên một tâm trạng lạc quan cho buổi khai mạc chính thức.

colorful/ˈkʌləfl/(adj):nhiều màu, sặc sỡ

- He had a colorful past
- Anh ấy có một quá khứ đầy màu sắc

- She covered the first 6 books with brown paper and the other 9 books with colorful paper.
- Cô bọc 6 cuốn đầu tiên bằng giấy nâu và 9 cuốn còn lại bằng giấy màu sặc sỡ.

crowd/kraʊd/(v):tụ tập chật kính, vây chật kính

- Street vendors crowded the sidewalks.
- Người bán hàng rong tụ tập chật kín vỉa hè.

- As soon as he appeared, reporters crowded around him.
- Ngay khi anh ấy xuất hiện, các phóng viên vây quanh anh ấy rất đông.

crowded(adj):đông đúc

- Don't go there in the peak season - it'll be hot and crowded.
- Đừng đến đó vào mùa cao điểm - sẽ rất nóng và đông đúc.

- As Christmas gets closer, the shops get more and more crowded.
- Giáng sinh càng đến gần, các cửa hàng ngày càng đông đúc hơn.

compliment/ˈkɒmplɪmənt/(n):lời khen

- She paid him a high compliment by saying she read all his books.
- Cô ấy đã dành cho anh ấy một lời khen ngợi cao khi nói rằng cô ấy đã đọc tất cả các cuốn sách của anh ấy.

- He was surprised by her remark, but decided to take it as a compliment.
- Anh rất ngạc nhiên trước nhận xét của cô, nhưng quyết định coi đó như một lời khen.

congratulate /kənˈɡrætʃuleɪt/():chúc mừng ai/ cái gì

- His plan was such a success that even his original critics had to congratulate him.
- Kế hoạch của anh thành công đến nỗi ngay cả những nhà phê bình ban đầu cũng phải chúc mừng anh.

- Granny rang up to congratulate him on passing his exams.
- Bà nội gọi lên để chúc mừng anh ấy đã vượt qua kỳ thi của mình.

congratulation(n):lời chúc mừng

- He sent her a note of congratulation on her election victory.
- Anh gửi cho cô một bức thư chúc mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử của cô.

- Express and respond to compliments and congratulations.
- Bày tỏ và đáp lại những lời khen và lời chúc mừng.

prize(n):giải thưởng

- The prize money for winning Wimbledon has been increased by 12.5 per cent.
- Tiền thưởng khi vô địch Wimbledon đã tăng 12,5%.

- There's a prize for the fastest three runners in each category.
- Có một giải thưởng cho ba người chạy nhanh nhất trong mỗi hạng mục.

contest/ˈkɒntest/(n):cuộc thi

- The winner of tonight's talent contest will be decided by clapometer.
- Người chiến thắng trong phần thi tài năng tối nay sẽ được quyết định bằng cách vỗ tay.

- Both sides played well - it was a very even contest.
- Cả hai bên đều chơi tốt - đó là một cuộc thi rất đồng đều.

active/ˈæktɪv/(adj):tích cực, năng động, chủ động

- It's good for old people to stay active if they can.
- Nếu có thể, người già nên duy trì hoạt động tích cực.

- I had an active social life when I was at college.
- Tôi đã có một cuộc sống xã hội năng động khi tôi còn học đại học.

activist/ˈæktɪvɪst/(n):nhà hoạt động

- He's been a trade union activist for many years.
- Anh ấy là một nhà hoạt động công đoàn trong nhiều năm.

- Local activist groups have become increasingly vociferous
- Các nhà hoạt động địa phương ngày càng trở nên nổi tiếng

charity/ˈtʃærəti/(n):việc từ thiện

- She directs a large charity.
- Cô ấy chỉ đạo một tổ chức từ thiện lớn.

- An anonymous businesswoman donated one million dollars to the charity.
- Một nữ doanh nhân giấu tên đã quyên góp một triệu đô la cho tổ chức từ thiện.

nominate/ˈnɒmɪneɪt/(v):chọn

- She was nominated by the president to serve on the Supreme Court.
- Cô đã được tổng thống đề cử để phục vụ trong Tòa án Tối cao.

- He's been nominated as fire chief.
- Anh ấy đã được đề cử làm đội trưởng cứu hỏa.

acquaintance/əˈkweɪntəns/(n):sự quen biết, người quen

- He gradually lost contact with all his old acquaintances.
- Anh dần mất liên lạc với tất cả những người quen cũ.

- I recently met an old work acquaintance of mine and I hardly recognized him.
- Gần đây tôi đã gặp một người quen làm việc cũ của mình và tôi hầu như không nhận ra anh ta.

kindness(n):sự tử tế

- I would like to express my thanks for your kindness.
- Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến lòng tốt của bạn.

- I think her kindness is one of her strong points .
- Tôi nghĩ lòng tốt của cô ấy là một trong những điểm mạnh của cô ấy.

trust/trʌst/(n):sự tin cậy

- We were obviously right to put our trust in her.
- Rõ ràng chúng tôi đã đúng khi đặt niềm tin vào cô ấy.

- Lack of trust is very destructive in a relationship.
- Thiếu sự tin tưởng có thể hủy hoại một mối quan hệ.

trusty/ˈtrʌsti/(adj):đáng tin cậy,

- You should ensure that keys remained in trusty hands.
- Bạn nên đảm bảo rằng chìa khóa vẫn nằm trong tay đáng tin cậy.

- They are the most trusty and well-beloved cousins.
- Họ là những người anh em họ đáng tin cậy và được yêu quý nhất.

express/ɪkˈspres/(v):diễn tả, bộc lộ, thể hiện, bày tỏ

- Her eyes expressed deep sadness.
- Đôi mắt cô ấy thể hiện nỗi buồn sâu thẳm.

- She sent them a present to express her gratitude.
- Cô đã gửi cho họ một món quà để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

memory/ˈmeməri/(n):trí nhớ

- I have a good memory and am able to retain facts easily.
- Tôi có một trí nhớ tốt và có thể dễ dàng ghi lại các dữ kiện.

- Loss of memory is a natural part of old age.
- Mất trí nhớ là một phần tự nhiên của tuổi già.

lose heart():mất hy vọng, nản lòng

- Don't lose heart, there'll be plenty more chances for promotion in the future.
- Đừng mất hi vọng, sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai.

- This is a difficult time, but don't lose heart – just remember how much you've already achieved.
- Đây là một khoảng thời gian khó khăn, nhưng đừng nản lòng - chỉ cần nhớ bạn đã đạt được bao nhiêu.

tear/tɪə(r)/(n):nước mắt

- Did you notice the tears in his eyes when he talked about Diane?
- Bạn có nhận thấy những giọt nước mắt của anh ấy khi anh ấy nói về Diane không?

- Why do arguments with you always reduce me to tears?
- Tại sao những cuộc tranh cãi với bạn luôn khiến tôi rơi nước mắt?

groom/ɡruːm/(n):chú rể

- The bride and groom walked down the aisle together.
- Cô dâu chú rể cùng nhau bước xuống lối đi.

- The bride and groom were posing for pictures.
- Cô dâu chú rể nhí nhảnh tạo dáng chụp ảnh.

hug/hʌɡ/(v):ôm

- They hugged each other when they met at the station.
- Họ ôm nhau khi gặp nhau ở nhà ga.

- Emily hugged her teddy bear tightly to her chest.
- Emily ôm chặt gấu bông vào ngực.

considerate/kənˈsɪdərət/(adj):ân cần, chu đáo

- This considerate and caring man is sadly missed by colleagues and friends alike.
- Người đàn ông ân cần và chu đáo này được đồng nghiệp cũng như bạn bè thương nhớ.

- He is always a kind and considerate host.
- Anh ấy luôn là một chủ nhà tốt bụng và chu đáo.

generosity/ˌdʒenəˈrɒsəti/(n):tính rộng lượng, sự bao dung

- Assistance to hosts is a way of compensating families for their generosity.
- Hỗ trợ chủ nhà là một cách đền bù cho các gia đình vì sự hào phóng của họ.

- Raising plan generosity also boosts employees'
- Việc nâng cao sự hào phóng của kế hoạch cũng làm tăng sự đánh giá cao của nhân viên

priority/praɪˈɒrəti/(n):sự ưu tiên

- The management did not seem to consider office safety to be a priority.
- Ban lãnh đạo dường như không coi an toàn văn phòng là ưu tiên.

- My top priority is to find somewhere to live.
- Ưu tiên hàng đầu của tôi là tìm một nơi nào đó để sống.

sense of humour/ˈhjuːmə(r)/():tính hài hước

- She has a really good sense of humour.
- Cô ấy rất có khiếu hài hước.

- We have the same sense of humour.
- Chúng tôi có cùng khiếu hài hước.

humorous/ˈhjuːmərəs/(adj):hài hước

- I suppose the play is quite humorous
- Tôi cho rằng vở kịch này khá hài hước

- He told one or two humorous stories about his years as a policeman.
- Anh ấy đã kể một hoặc hai câu chuyện hài hước về những năm làm cảnh sát của mình.

distinguish/dɪˈstɪŋɡwɪʃ/(v):phân biệt

- He's colour-blind and can't distinguish between red and green easily.
- Anh ta bị mù màu và không thể phân biệt màu đỏ và màu xanh lá cây một cách dễ dàng.

- I sometimes have difficulty distinguishing Spanish from Portuguese.
- Đôi khi tôi gặp khó khăn trong việc phân biệt tiếng Tây Ban Nha với tiếng Bồ Đào Nha.

terrific/təˈrɪfɪk/(adj):tuyệt vời

- You've passed your exam? That's terrific!
- Bạn đã vượt qua kỳ thi của mình? Thật tuyệt vời!

- The children built a terrific tree house.
- Những đứa trẻ đã xây dựng một ngôi nhà thật tuyệt vời trên cây.

proud of(adj):tự hào, hãnh diện

- You must be very proud of your son.
- Bạn phải rất tự hào về con trai của bạn.

- We're particularly proud of our company's environmental record.
- Chúng tôi đặc biệt tự hào về hồ sơ môi trường của công ty chúng tôi.

alive/əˈlaɪv/(adj):còn sống

- Doctors kept him alive on a life-support machine.
- Các bác sĩ đã giữ anh ta sống sót trên một máy hỗ trợ sự sống.

- She's alive and well and living in New Zealand.
- Cô ấy vẫn sống khỏe mạnh và sống ở New Zealand.

image/ˈɪmɪdʒ/(n):hình ảnh

- The aim is to improve the public image of the police.
- Mục đích là để cải thiện hình ảnh công an.

- The company has made strenuous attempts to improve its image in recent years.
- Công ty đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện hình ảnh của mình trong những năm gần đây.