Sách Giải Bài Tập và SGK

Lesson 7: SAVING ENERGY

bombardment/ˌbɒmˈbɑːdmənt/(n):sự ném bom, sự bắn phá

- Hall was heavily damaged by an air bombardment
- Hội trường bị phá hủy nặng nề bởi một trận ném bom trên không

- The bombardment had begun several days earlier, destroying many buildings.
- Cuộc bắn phá đã bắt đầu vài ngày trước đó, phá hủy nhiều tòa nhà.

categorise/ˈkætəgəraɪz/(v):phân loại

- The books are categorized into beginner and advanced.
- Sách được phân loại thành loại khởi đầu và loại cao cấp hơn.

- I would categorize this as a very early example of Tudor art.
- Tôi sẽ phân loại đây là một ví dụ rất sớm về nghệ thuật Tudor.

chamber/ˈtʃeɪmbər /(n):phòng lớn

- Meetings of the council are held in the council chamber.
- Các cuộc họp của chính quyền được tổ chức tại phòng họp lớn

- There were few members left in the chamber.
- Chỉ còn lại vài thành viên trong phòng lớn

citadel/ˈsɪtədel/(n):thành lũy, thành trì

- The town has a 14th century citadel overlooking the river.
- Thành phố này có một thành lũy xây dựng từ thế kỉ 14 nhìn ra dòng sông

- he wanted to maintain certain citadels of privilege.
- ông ấy muốn duy trì một số thành lũy đặc quyền.

engrave/ɪnˈgreɪv/(v):khắc, chạm trổ

- The bracelet was engraved with his name and date of birth.
- Cái vòng cổ được chạm khắc tên và ngày sinh của anh ý

- The jeweller skilfully engraved the initials on the ring.
- Người thợ kim hoàn đã khéo léo khắc những chữ cái đầu trên chiếc nhẫn.

flourish/ˈflʌrɪʃ/(v):phát triển

- My tomatoes are flourishing this summer.
- Những cây cà chua của tôi đang phát triển vào mùa hè này

- Watercolour painting began to flourish in Britain around 1750.
- Tranh màu nước bắt đầu phát triển mạnh ở Anh vào khoảng năm 1750.

heritage/ˈherɪtɪdʒ/(n):di sản

- Hue's Imperial City was listed as a Cultural World Heritage site by UNESCO in 1993
- Cố đô Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi UNESCO năm 1993

- These monuments are a vital part of the cultural heritage of South America.
- Những di tích này là một phần quan trọng của di sản văn hóa Nam Mỹ.

legend/ˈledʒənd/(n):truyền thuyết

- The dance was based on several Hindu legends.
- Điệu múa này được biên soạn dựa trên một vài truyền thuyết của đạo Hindu.

- She is writing a thesis on Irish legend and mythology.
- Cô ấy đang viết luận văn về truyền thuyết và thần thoại Ailen.

mausoleum/ˌmɔːsəˈliːəm/(n):lăng, lăng tẩm

- These numerous constructions did not serve merely as mausoleum
- vô số công trình xây dựng này không chỉ phục vụ cho mục đích xây dựng lăng tẩm

- Of the mausoleums, only a small portion were monumental and erected for personalities of "international" fame.
- Trong số các lăng thì chỉ một phần nhỏ được xây dựng hoành tráng và dành cho những nhân vật nổi tiếng "quốc tế".

merchant/ˈmɜːtʃənt/(n):nhà buôn, thương gia

- He is a wine merchant.
- Anh ta là một nhà buôn rượu.

- Local merchants experienced a revenue boost in the lead up to Thanksgiving.
- Các thương gia địa phương đã tăng doanh thu trước Lễ Tạ ơn.

scholar/ˈskɒlər/(n):học giả

- My uncle is a history scholar.
- Bác tôi là một học giả nghiên cứu lịch sử.

- A group of scholars were therefore invited to present their national case stories from the field.
- Do đó, một nhóm học giả đã được mời để trình bày các câu chuyện trường hợp quốc gia của họ từ thực địa.

bill/bɪl/(n):hóa đơn

- They asked the waitress for the bill.
- Họ yêu cầu nhân viên phục vụ cho hóa đơn.

- If this bill is not paid within five days, your gas supply will be cut off.
- Nếu hóa đơn này không được thanh toán trong vòng năm ngày, nguồn cung cấp khí đốt của bạn sẽ bị cắt.

enormous/ɪˈnɔːməs/(adj):khổng lồ, to lớn

- She's put an enormous pile of papers on my desk and I haven't a clue what to do with them.
- Cô ấy đặt một đống giấy tờ khổng lồ trên bàn của tôi và tôi không biết phải làm gì với chúng.

- They cut enormous blocks of stone out of the hillside.
- Họ cắt những khối đá khổng lồ ra khỏi sườn đồi.

reduction/rɪˈdʌkʃn/(n):sự giảm lại

- The airline halved its overseas service because of a sharp reduction in traffic.
- Hãng hàng không đã giảm một nửa dịch vụ ra nước ngoài do lượng truy cập giảm mạnh.

- The Green Party have called for a substantial reduction in the emission of greenhouse gases by the UK.
- Đảng Xanh đã kêu gọi Vương quốc Anh giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính.

plumber/ˈplʌmə(r)/(n):thợ sửa ống nước

- When is the plumber coming to repair the burst pipe?
- Khi nào thì thợ sửa ống nước đến sửa đường ống bị vỡ?

- The plumber is coming tomorrow to install the new washing machine.
- Ngày mai, thợ sửa ống nước sẽ đến để lắp đặt máy giặt mới.

crack/kræk/(n):đường nứt

- Cracks have appeared in the dry ground.
- Những vết nứt đã xuất hiện trên mặt đất khô cằn.

- A huge crack went from the top to the bottom of the wall.
- Một vết nứt lớn đi từ trên xuống dưới của bức tường.

pipe/paɪp/(n):đường ống (nước)

- Engineers acted quickly to repair the damaged pipes.
- Các kỹ sư đã hành động nhanh chóng để sửa chữa các đường ống bị hư hỏng.

- Water was leaking from the pipe.
- Nước bị rò rỉ từ đường ống.

bath/bɑːθ/(n):bồn tắm

- They were furnished with such modern sanitary wares as baths, water closet,....
- Họ được trang bị các thiết bị vệ sinh hiện đại như bồn tắm, tủ đựng nước,.....

- experts sometimes used quite idiosyncratic terms, such as bath.
- các chuyên gia đôi khi sử dụng các thuật ngữ khá độc đáo, chẳng hạn như bồn tắm.

faucet/ˈfɔːsɪt/(n):vòi nước

- We have a leaky faucet in the bathroom sink.
- Chúng tôi có một vòi nước bị rò rỉ trong bồn rửa mặt trong phòng tắm.

- The kitchen faucet begins dripping and seemingly with a mind of its own, it even makes melodies as it drips.
- Vòi bếp bắt đầu nhỏ giọt và dường như có ý nghĩ riêng, nó thậm chí còn tạo ra giai điệu khi nhỏ giọt.

drip/drɪp/(v):chảy thành giọt, nhỏ giọt

- Water dripped down the wall.
- Nước nhỏ giọt xuống tường.

- She dripped paint on the carpet.
- Cô ấy nhỏ sơn từng giọt lên thảm.

right away(adv):ngay lập tức

- I need someone to help me right away.
- Tôi cần người giúp tôi ngay lập tức.

- You should do your homework right away.
- Bạn nên làm bài tập về nhà của bạn ngay lập tức.

explanation/ˌekspləˈneɪʃn/(n):lời giải thích

- Could you give me a quick explanation of how it works?
- Bạn có thể cho tôi một lời giải thích nhanh về cách nó hoạt động không?

- The judge didn't believe his explanation that he had stolen the money in order to give it to charity.
- Thẩm phán không tin lời giải thích của anh ta rằng anh ta đã ăn cắp số tiền để đưa cho tổ chức từ thiện.

bubble/ˈbʌbl/(n):bong bóng

- Emily was blowing bubbles in the garden.
- Emily đang thổi bong bóng trong vườn.

- These bubbles arise partly from the air enclosed
- Những bong bóng này phát sinh một phần từ không khí

valuable/ˈvæljuəbl/(adj ):quý giá, quý báu, có giá trị

- This is losing valuable business for the company.
- Điều này đang làm mất đi giá trị kinh doanh cho công ty.

- Delicate and valuable books are kept in an air-conditioned annexe to the main library.
- Những cuốn sách tinh tế và có giá trị được lưu giữ trong một tòa nhà phụ gắn máy lạnh của thư viện chính.

continue():tiếp tục

- If the rain continues, we'll have to cancel tonight's plans.
- Nếu mưa vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ phải hủy bỏ kế hoạch tối nay.

- Sally Palmer will be continuing as chairperson this autumn.
- Sally Palmer sẽ tiếp tục làm chủ tịch vào mùa thu này.

complicated/ˈkɒmplɪkeɪtɪd/(adj):phức tạp

- The rules are rather complicated to follow.
- Các quy tắc khá phức tạp để tuân theo.

- The road system was so complicated that we had to stop several times to find our bearings.
- Hệ thống đường sá phức tạp đến nỗi chúng tôi phải dừng lại nhiều lần để tìm ổ trục.

complication/ˌkɒmplɪˈkeɪʃn/(n):sự phức tạp

- This complication had not been foreseen.
- Sự phức tạp này đã không được lường trước.

- In this case it appears reasonable to neglect such complications for fixed-state theory.
- Trong trường hợp này, có vẻ hợp lý khi bỏ qua những phức tạp như vậy đối với lý thuyết trạng thái cố định.

resolution/ˌrezəˈluːʃn/(n):cách giải quyết, sự giải quyết, giải pháp

- The group wants to bring about a resolution to the situation but the money owing is substantial.
- Nhóm muốn đưa ra một giải pháp cho tình hình nhưng số tiền nợ là rất lớn.

- There was a successful resolution to the problem.
- Đã có một cách giải quyết thành công cho vấn đề này.

politeness/pəˈlaɪtnəs/(n):sự lịch sự, sự lễ phép

- She smiled at the boy's politeness.
- Cô mỉm cười trước sự lễ phép của chàng trai.

- He praised the protesters' politeness and decorum.
- Ông khen ngợi sự lịch sự và cử chỉ lịch thiệp của những người phản đối.

label/ˈleɪbl/(v):dán nhãn

- The parcel was clearly labelled "Fragile".
- Các bưu kiện rõ ràng được dán nhãn "Dễ vỡ".

- I labelled all my strawberry jam today.
- Hôm nay tôi dán nhãn tất cả mứt dâu tây của mình.

transport/ˈtrænspɔːt/(v):vận chuyển

- The pipeline was constructed to transport oil across Alaska to ports on the coast.
- Đường ống được xây dựng để vận chuyển dầu qua Alaska đến các cảng trên bờ biển.

- convicts were transported to Australia
- những người bị kết án đã được vận chuyển đến Úc

clear up(n, phrasal verb):làm rõ

- This explains why the clear-up rate for burglary is so low.
- Điều này giải thích tại sao tỷ lệ rõ ràng cho các vụ trộm rất thấp.

- You must clear up the issue.
- Bạn phải làm rõ vấn đề.

truck/trʌk/(n):xe tải

- The road was completely blocked by an overturned truck.
- Con đường bị chặn hoàn toàn bởi một chiếc xe tải bị lật.

- Long-distance truck drivers often use CB radio to talk to each other.
- Các tài xế xe tải đường dài thường sử dụng đài CB để nói chuyện với nhau.

break/breɪk/(n):sự ngừng, nghỉ, giờ nghỉ, giờ giải lao

- I'll make us a cup of tea in the next break.
- Tôi sẽ pha cho chúng tôi một tách trà trong giờ nghỉ tiếp theo.

- We were talking about it at break.
- Chúng tôi đã nói về nó lúc giải lao.

refreshment/rɪˈfreʃmənt/(n):sự nghỉ ngơi

- They really need a refreshment after work.
- Họ thực sự cần nghỉ ngơi sau giờ làm việc.

- You should have more refreshments to work effectively.
- Bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn để làm việc hiệu quả hơn.

fly/flaɪ/(n):con ruồi

- The lizard flicked out its tongue at a fly.
- Con thằn lằn le lưỡi khi bắt ruồi.

- The horses swished their tails to get rid of the flies hovering around them.
- Những con ngựa quẫy đuôi để đuổi những con ruồi đang bay quanh mình.

worried about(adj):lo lắng về

- They don't seem particularly worried about the situation.
- Họ không có vẻ lo lắng đặc biệt về tình hình.

- Investors were seriously worried when the stock market began to crash.
- Các nhà đầu tư đã rất lo lắng khi thị trường chứng khoán bắt đầu sụp đổ.

float/fləʊt/(v):nổi

- An empty bottle will float on the water.
- Một chai rỗng sẽ nổi trên nước.

- In science we learned about density, and why oil floats on water.
- Trong khoa học, chúng ta đã học về mật độ, và tại sao dầu lại nổi trên mặt nước.

surface/ˈsɜːfɪs/(n):bề mặt

- Tropical rain forests used to cover ten percent of the earth's surface.
- Rừng mưa nhiệt đới từng bao phủ 10% bề mặt trái đất.

- The marble has a smooth, shiny surface.
- Đá hoa cương có bề mặt nhẵn, sáng bóng.

electric shock(n):điện giật, gây sốc điện

- He got an electric shock from one of the wires.
- Anh ta bị điện giật từ một trong những sợi dây.

- At the beginning of the study electrodes were placed on the left wrist for application of electric shock.
- Khi bắt đầu nghiên cứu, các điện cực được đặt trên cổ tay trái để gây sốc điện.

wave/weɪv/(n):làn sóng

- A large wave swept away half the sandcastle.
- Một cơn sóng lớn đã cuốn trôi một nửa lâu đài cát.

- The boat was swamped by an enormous wave.
- Con thuyền bị cuốn bởi một con sóng lớn.

local/ˈləʊkl/(adj):thuộc về địa phương

- Most of the local population depend on fishing for their income.
- Hầu hết người dân địa phương sống dựa vào đánh bắt cá để có thu nhập.

- Many local shops will be forced to close if the new supermarket is built.
- Nhiều cửa hàng địa phương sẽ buộc phải đóng cửa nếu siêu thị mới được xây dựng.

local authority/ɔːˈθɒrəti/():chính quyền địa phương

- Kathryn works as a population researcher for a local authority.
- Kathryn làm việc như một nhà nghiên cứu dân số cho một chính quyền địa phương.

- The plan and its achievements must be reported to the local authority, which then gives certification.
- Kế hoạch và thành tích của nó phải được báo cáo cho chính quyền địa phương, cơ quan này sau đó sẽ cấp giấy chứng nhận.

prohibit/prəˈhɪbɪt/(v):ngăn cấm

- Motor vehicles are prohibited from driving in the town centre.
- Cấm các phương tiện cơ giới chạy trong trung tâm thị trấn.

- The government introduced a law prohibiting tobacco advertisements on TV.
- Chính phủ đưa ra luật cấm quảng cáo thuốc lá trên TV.

prohibition/ˌprəʊɪˈbɪʃn/(n):sự ngăn cấm

- New York City has announced a prohibition on smoking on buses.
- Thành phố New York đã ra thông báo cấm hút thuốc trên xe buýt.

- The environmental group is demanding a complete prohibition against the hunting of whales.
- Nhóm môi trường đang yêu cầu cấm hoàn toàn việc săn bắt cá voi.

tool/tuːl/(n):dụng cụ, công cụ

- The artist was surrounded by paints, brushes, and other tools of the trade.
- Người nghệ sĩ được bao quanh bởi sơn, cọ và các công cụ khác của nghề buôn bán.

- This tool is used to make holes in leather.
- Dụng cụ này được sử dụng để tạo lỗ trên da.

fix/fɪks/(v):lắp đặt, sửa

- They couldn't fix my old computer, so I bought a new one.
- Họ không thể sửa máy tính cũ của tôi, vì vậy tôi đã mua một cái mới.

- He fixed washing machines.
- Anh ấy đã sửa máy giặt.

appliance/əˈplaɪəns/(n):đồ dùng, thiết bị, đô gia dụng

- We stock a wide range of domestic appliances, including fridges, freezers and dishwashers.
- Chúng tôi có nhiều loại thiết bị gia dụng, bao gồm tủ lạnh, tủ đông và máy rửa bát.

- Are all of the kitchen appliances included in the price of the house?
- Tất cả các đồ dùng nhà bếp có được bao gồm trong giá của ngôi nhà không?

solar energy():năng lượng mặt trời

- Today it is known with certainly that solar energy is necessary for selfreproduction of phototrophs.
- Ngày nay chắc chắn người ta đã biết rằng năng lượng mặt trời cần thiết cho quá trình tự sản xuất của các sinh vật quang dưỡng.

- Solar energy will soon be used in the future
- năng lượng mặt trời sẽ sớm được sử dụng trong tương lai

nuclear power():năng lượng hạt nhân

- The expansion of nuclear power is a politically charged issue.
- Việc mở rộng năng lượng hạt nhân là một vấn đề mang tính chính trị.

- The substance is a byproduct of the processing of uranium for nuclear power.
- Chất này là một sản phẩm phụ của quá trình chế biến uranium cho năng lượng hạt nhân.

power(n):năng lượng, sức mạnh

- She has the power to charm any man she meets.
- Cô ấy có sức mạnh để quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào cô ấy gặp.

- Our car doesn't have enough power to tow a trailer.
- Xe của chúng tôi không đủ sức mạnh để kéo một rơ-moóc.

heat/hiːt/(n, v):cái nóng, sức nóng, làm nóng, hâm nóng

- How do you manage to work in this heat without air conditioning?
- Làm thế nào để bạn có thể làm việc trong cái nóng này mà không có máy lạnh?

- Shall I heat up some soup for lunch?
- Tôi sẽ hâm nóng một ít súp cho bữa trưa?

install/ɪnˈstɔːl/(v):lắp đặt

- Andrew, can you help me install this software?
- Andrew, bạn có thể giúp tôi cài đặt phần mềm này được không?

- It would cause a tremendous upheaval to install a different computer system.
- Việc cài đặt một hệ thống máy tính khác sẽ gây ra một biến động lớn.

coal/kəʊl/(n):than

- How much coal was mined here?
- Bao nhiêu than đã được khai thác ở đây?

- Wood and coal are both combustible substances.
- Gỗ và than đều là những chất dễ cháy.

luxury/ˈlʌkʃəri/(n):đồ xa xỉ, vật xa xỉ

- I like to buy myself little luxuries from time to time.
- Thỉnh thoảng tôi thích mua cho mình những thứ xa xỉ.

- Once you've tasted luxury it's very hard to settle for anything else.
- Một khi bạn đã nếm trải sự xa xỉ, bạn sẽ rất khó để tìm kiếm bất cứ thứ gì khác.

necessity/nəˈsesəti/(n):nhu yếu phẩm, đồ (vật dụng..) cần thiết

- We brought only the bare necessities with us.
- Chúng tôi chỉ mang theo những thứ cần thiết.

- a car or a telephone, were not overwhelmingly regarded as necessities in 1987.
- ô tô hoặc điện thoại, không được coi là nhu yếu phẩm vào năm 1987.

consume/kənˈsjuːm/(v):tiêu dùng

- Our high living standards cause our current population to consume 25 percent of the world's oil.
- Mức sống cao của chúng ta khiến dân số hiện tại của chúng ta tiêu thụ 25% lượng dầu trên thế giới.

- He consumes huge amounts of bread with every meal.
- Anh ta tiêu thụ một lượng lớn bánh mì trong mỗi bữa ăn.

consumer/kənˈsjuːmə(r)/(n):người tiêu dùng

- The new rates will affect all consumers, including businesses.
- Tỷ giá mới sẽ ảnh hưởng đến tất cả người tiêu dùng, bao gồm cả các doanh nghiệp.

- Low consumer demand has forced us to mark down a wide range of goods, sometimes by as much as 30%.
- Nhu cầu của người tiêu dùng thấp đã buộc chúng tôi phải giảm giá nhiều loại hàng hóa, có khi lên tới 30%.

consumption/kənˈsʌmpʃn/(n):sự tiêu thụ

- We need to cut down on our fuel consumption by having fewer cars on the road.
- Chúng ta cần cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách có ít ô tô hơn trên đường.

- These products are not for national consumption, but for export.
- Những sản phẩm này không phải để tiêu thụ trong nước, mà để xuất khẩu.

effectively/ɪˈfektɪvli/(adv):có hiệu quả

- The treatment works very effectively on most patients.
- Phương pháp điều trị hoạt động rất hiệu quả trên hầu hết các bệnh nhân.

- Though barely winning election, he governed effectively and was reelected.
- Mặc dù hầu như không chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông đã điều hành một cách hiệu quả và đã được bầu lại.

household/ˈhaʊshəʊld/(n):hộ gia đình

- By the 1960s, most households had a TV.
- Đến những năm 1960, hầu hết các hộ gia đình đều có TV.

- The insurance doesn't cover you for household items.
- Bảo hiểm không chi trả cho bạn cho các vật dụng trong nhà.

lightning/ˈlaɪtnɪŋ/(n):chớp, sét

- That tree was struck by lightning.
- Cây đó đã bị sét đánh.

- The computer failure was due to a glitch caused by lightning.
- Lỗi máy tính là do trục trặc do sét đánh.

account for():chiếm

- Students account for the vast majority of our customers.
- Sinh viên chiếm đại đa số khách hàng của chúng tôi.

- High-tech companies account for 32% of the total value of the payrolls in the area.
- Các công ty công nghệ cao chiếm 32% tổng giá trị biên chế trên địa bàn.

replace/rɪˈpleɪs/(v):thay thế

- The factory replaced most of its workers with robots.
- Nhà máy đã thay thế hầu hết công nhân bằng robot.

- Tourism has replaced agriculture as the nation's main industry.
- Du lịch đã thay thế nông nghiệp trở thành ngành công nghiệp chính của quốc gia.

bulb/bʌlb/(n):bóng đèn tròn

- The bulb burned out in the kitchen.
- Bóng đèn trong nhà bếp bị cháy.

- Can you remove the bulb and replace it with an energy-efficient one?
- Bạn có thể tháo bóng đèn và thay thế bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng không?

energy-saving(adj):tiết kiệm năng lượng

- The heat-recycling system therefore provides an energy-saving solution.
- Do đó, hệ thống tái chế nhiệt cung cấp một giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- There is little doubt that higher energy prices were incentives for these energy-saving innovations.
- Có rất ít nghi ngờ rằng giá năng lượng cao hơn là động lực cho những đổi mới tiết kiệm năng lượng này.

standard/ˈstændəd/(n):tiêu chuẩn

- This essay is not of a right standard - do it again.
- Bài luận này không đúng tiêu chuẩn - hãy làm lại.

- We have very high safety standards in this laboratory.
- Chúng tôi có các tiêu chuẩn an toàn rất cao trong phòng thí nghiệm này.

last/lɑːst/(v):kéo dài

- The meeting lasted two hours.
- Cuộc họp kéo dài hai giờ.

- They say the snow will last until the end of next week.
- Họ nói rằng tuyết sẽ kéo dài đến cuối tuần sau.

scheme/skiːm/(n):kế hoạch

- He has a crazy scheme for getting rich before he's 20.
- Anh ấy có một kế hoạch điên rồ để làm giàu trước khi 20 tuổi.

- The scheme was launched a year ago.
- Kế hoạch đã được đưa ra một năm trước.

freezer/ˈfriːzə(r)/(n):tủ đông

- Would you put the ice-cream away in the freezer?
- Bạn có bỏ kem vào tủ đông không?

- When you get a build-up of ice in your freezer, you know it's time to defrost it.
- Khi có đá tích tụ trong tủ đông, bạn biết rằng đã đến lúc phải rã đông.

tumble dryer/ˈtʌmbl - /ˈdraɪə(r)/(n):máy sấy quần áo

- Acetate garments will disintegrate when heated in a tumble dryer.
- Quần áo có chất axetat sẽ phân hủy khi được làm nóng trong máy sấy quần áo.

- Tumble dryers and washing machines emit water vapour.
- Máy sấy và máy giặt thải ra hơi nước.

compare with():so sánh với

- This road is quite busy compared with ours.
- Con đường này khá nhộn nhịp so với con đường của chúng ta.

- Children seem to learn more interesting things compared with when we were at school.
- Trẻ em dường như học được nhiều điều thú vị hơn so với khi chúng ta còn ở trường.

category/ˈkætəɡəri/(n):loại

- There are three categories of accommodation - standard, executive, and deluxe.
- Có ba loại chỗ ở - tiêu chuẩn, hạng cao cấp và hạng sang.

- The produce is sorted into categories according to quality.
- Sản phẩm được phân làm nhiều loại theo chất lượng.

ultimately/ˈʌltɪmətli/(adv):cuối cùng thì, rút cục

- Everything will ultimately depend on what is said at the meeting with the directors next week.
- Mọi thứ cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những gì được nói trong cuộc họp với các giám đốc vào tuần tới.

- Ultimately, he has his own business
- Cuối cùng thì anh ấy cũng có công việc kinh doanh của riêng mình

as well as():cũng như, và

- We have a responsibility to our community as well as to our families.
- Chúng ta có trách nhiệm với cộng đồng cũng như gia đình của chúng ta.

- She is a talented musician as well as being a photographer.
- Cô ấy là một nhạc sĩ tài năng cũng như là một nhiếp ảnh gia.

innovate/ˈɪnəveɪt/ (v):đổi mới, cải tiến

- The fashion industry is always desperate to innovate.
- Ngành công nghiệp thời trang luôn khao khát đổi mới.

- The market leader's proven ability to innovate provides a key attraction for shareholders.
- Khả năng đổi mới đã được chứng minh của nhà lãnh đạo thị trường mang lại sức hút chính cho các cổ đông.

innovation(n):sự đổi mới, sự cải tiến

- His latest innovation is a theater company that will perform for schools.
- Cải tiến mới nhất của anh ấy là một công ty nhà hát sẽ biểu diễn cho các trường học.

- The paper industry is driven by constant innovation.
- Ngành công nghiệp giấy được thúc đẩy bởi sự đổi mới liên tục.

conserve/kənˈsɜːv/(v):bảo tồn, bảo vệ

- In order to conserve fuel, they put in extra insulation.
- Để tiết kiệm nhiên liệu, họ đặt thêm lớp cách nhiệt.

- We must conserve the country’s natural resources
- Chúng ta phải bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước

conservation(n):sự bảo tồn

- The main objectives are the conservation of materials and energy
- Các mục tiêu chính là bảo tồn vật liệu và năng lượng

- such benefits from conservation are lower than the associated costs
- lợi ích từ sự bảo tồn thấp hơn chi phí liên quan

purpose/ˈpɜːpəs/(n):mục đích, mục tiêu

- The purpose of the research is to try to find out more about the causes of the disease.
- Mục đích của nghiên cứu là cố gắng tìm hiểu thêm về các nguyên nhân gây bệnh.

- His only purpose in life seems to be to enjoy himself.
- Mục đích sống duy nhất của anh ấy dường như là để tận hưởng bản thân.

speech/spiːtʃ/(n):bài diễn văn, bài phát biểu

- Do you know the words to Hamlet's famous speech at the beginning of Act III?
- Bạn có biết những từ trong bài phát biểu nổi tiếng của Hamlet ở đầu Act III không?

- Several people made speeches at the wedding.
- Một số người đã có bài phát biểu trong đám cưới.

sum up():tóm tắt, tổng kết (ý kiến...)

- To sum up, there are three main ways of tackling the problem.
- Tóm lại, có ba cách chính để giải quyết vấn đề.

- The storyline can be summed up in a few sentences.
- Cốt truyện có thể được tóm tắt trong một vài câu.

public transport():phương tiện giao thông công cộng

- Greater investment in public transport would keep more cars off the roads.
- Đầu tư nhiều hơn vào phương tiện giao thông công cộng sẽ khiến nhiều xe ô tô lưu thông hơn.

- He never travels by public transport.
- Anh ấy không bao giờ di chuyển bằng phương tiện công cộng.

mechanic/məˈkænɪk/(n):thợ máy, thợ cơ khí

- I applied for a job as a mechanic in a local garage, but I was rejected.
- Tôi đã nộp đơn xin việc làm thợ cơ khí trong một ga ra địa phương, nhưng tôi đã bị từ chối.

- The mechanic pointed out the repair on the front of my car.
- Người thợ máy đã chỉ ra chỗ sửa chữa ở phần đầu xe của tôi.

wastebasket/ˈweɪstbɑːskɪt/(n):sọt rác

- She threw the letter into the wastebasket.
- Cô ném bức thư vào sọt rác.

- Where is the wastebasket?
- Cái sọt rác ở đâu vậy?