Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dựa vào số liệu ở bảng 33.2 trong SGK, em hãy: Vẽ biểu đồ thể hiện một số

Câu 5:

Dựa vào số liệu ở bảng 33.2 trong SGK, em hãy:

Vẽ biểu đồ thể hiện một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam so với cả nước năm 2002 (cả nước = 100%).

Lời giải: