Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dựa vào bảng 2.2 trong SGK, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm

Câu 5:

Dựa vào bảng 2.2 trong SGK, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính ở nước ta.

Lời giải:

- Cơ cấu dân số theo tuổi:

+ Từ 0 đến 14 tuổi: 33,5% (năm 1999)

+ Từ 15 đến 59 tuổi: 58,4% (năm 1999)

+ Từ 60 tuổi trở lên: 8,1% (năm 1999)

=> Dân số nước ta thuộc loại trẻ, đang có sự biến đổi nhanh chóng.

- Cơ cấu dân số theo giới: cuộc sống hòa bình đang kéo tỉ số giới tính tiến tới cân bằng hơn.