Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trình bày hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh ở nước ta.

Câu 4:

Trình bày hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh ở nước ta.

Lời giải:

- Sức ép đôi với sự phát triển kinh tế.

+ Vấn đề việc làm

+ Tốc độ tăng dân số chưa phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

+ Sự phát triển kinh tế chưa đáp ứng với tiêu dùng và tích lũy.

- Sức ép đối với phát triển xã hội.

+ Chất lượng cuộc sống

+ GDP bình quân đầu người thấp

+ Các vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế…

- Sức ép đối với tài nguyên môi trường

+ Suy giảm nguồn tài nguyên

+ Ô nhiễm môi trường

+ Không giam cư trú chật hẹp.