Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một số chính sách động viên nông dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy sự phát triển nông

Câu 4:

Một số chính sách động viên nông dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp.

Lời giải:

- Phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Kinh tế trang trại.

- Nông nghiệp hướng ra xuất khẩu.