Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Biển, đảo, quần đảo có vai trò, vị trí và tầm quan trọng như thế nào đối với

Câu 4:

Biển, đảo, quần đảo có vai trò, vị trí và tầm quan trọng như thế nào đối với an ninh, quốc phòng của nước ta. Cho ví dụ cụ thể.

Lời giải:

- Khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thêm lục địa.

- Hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất nước.