Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Kể tên cây trồng, vật nuôi chủ yếu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Lời

Câu 3:

Kể tên cây trồng, vật nuôi chủ yếu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Lời giải:

- Cây trồng: Chè, quế, hồi, cà phê, cây ăn quả….

- Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, dê….