Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản

Câu 3:

Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cữu Long.

Lời giải:

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản.

- Chủ động nguồn giống an toàn và năng suất chất lượng cao.

- Chú ý bảo vệ môi trường.

- Tạo môi trường đánh bắt và nuôi trồng ổn định.

- Tăng vốn đầu tư ưu tiên đánh bắt xa bờ, chủ động thị trường.