Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là

Câu 3:

Dựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai:

Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:

Lời giải:

Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do: