Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng để thấy rõ đặc điểm dân cư

Câu 3:

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng để thấy rõ đặc điểm dân cư ở vùng Tây Nguyên.

Lời giải: