Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Hãy trình bày một

Câu 3:

Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Hãy trình bày một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em?

Lời giải:

- Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán, ẩm thực, tín ngưỡng, thờ cúng…

- Một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em: áo dài làm từ vải tràm, hát then,...