Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát lược đồ Vùng kinh tế Bắc Trung Bộ (hình 11) kết hợp với nội dung SGK

Câu 2:

Quan sát lược đồ Vùng kinh tế Bắc Trung Bộ (hình 11) kết hợp với nội dung SGK em hãy:

- Trình bày một số ngành công nghiệp chính của vùng (nơi khai thác, nơi sản xuất)

- Kể tên một số trung tâm công nghiệp và các ngành công nghiệp chính trong các trung tâm đó.

Lời giải:

- Một số ngành công nghiệp chính của vùng:

+ Cơ khí: Thanh Hóa, Vinh, Huế

+ Khai thác sét và cao lanh ở Thanh Hóa

+ Chế biến lâm sản: Nghệ An, Hà Tĩnh.

+ Công nghiệp thực phẩm: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế.

+ Vật liệu xây dựng: Thanh Hóa, Quảng Bình

- Một số trung tâm công nghiệp:

+ Thanh Hóa: Cơ khí, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng

+ Vinh: Cơ khí, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm.

+ Huế: Cơ khí, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.