Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của

Câu 2:

Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng.

Lời giải:

- Các cây công nghiệp lâu năm: Cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.

- Các cây ăn quả nổi tiếng: sầu riêng, xoài, mít tố nữ, vú sữa….