Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào số liệu trong bảng thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy so sánh

Câu 2:

Dựa vào số liệu trong bảng thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy so sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở hai vùng.

Lời giải:

- Diện tích cây chè ở Trung du miền núi Bắc Bộ lớn hơn, lớn hơn 43,4 nghìn ha.

- Sản lượng cây chè ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ lớn hơn, lớn hơn 26,5 nghìn tấn.

- Diện tích cây cà phê ở Tây Nguyên là lớn hơn, lớn hơn 480,8 nghìn ha.

- Sản lượng cây cà phê ở Tây Nguyên là lớn hơn, lớn hơn 761,6 nghìn ha.