Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồt hể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển

Câu 2:

Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồt hể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng đông bằng sôgn Cửu Long so với cả nước.

Lời giải: