Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...): Nước ta có dân số đứng thứ …………….ở Đông Nam

Câu 2:

Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):

Nước ta có dân số đứng thứ …………….ở Đông Nam Á và thứ…………….trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước…………………….

Lời giải:

Nước ta có dân số đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 14 trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước đông dân.