Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng. Lời giải:

Câu 2:

Đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng.

Lời giải: