Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho

Câu 2:

Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Cần có những biện pháp gì để khắc phục các khó khăn này?

Lời giải:

- Thuận lợi:

+ Nguồn lao động dồi dào.

+ Nguồn dự trữ lao động hung hậu

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Khó khăn:

+ Vấn đề giải quyết việc làm.

+ Nâng cao mức sống cho người lao động.

- Biện pháp:

+ Đẩy mạnh công cuộc kế hoạch kế hoạch hóa gia đình.

+ Tập trung vào những vùng có tỉ lệ sinh cao nhưu miền núi, hải đảo, nông thôn.

+ Kiểm soát tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.