Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát hình 35.1 và dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên: Vùng Đông Nam Bộ,

Câu 1:

Quan sát hình 35.1 và dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên: Vùng Đông Nam Bộ, vịnh Thái Lan, Biển Đông, sông Tiền, sông Hậu vào chỗ chấm (…) trên lược đồ dưới đây:

Lời giải: