Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng. Lời giải:

Câu 1:

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

Lời giải: