Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông

Câu 1:

Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện rõ số liệu đó.

Lời giải: