Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các

Câu 1:

Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.

Lời giải:

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số ........................(100%) ........................(100%)
Cây lương thực (............................) (............................)
Cây công nghiệp (............................) (............................)
Cây thực phẩm, cây ăn quả (............................) (............................)

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số 9040,0 (100%)) 12831,4 (100%)
Cây lương thực 71,6 64,8
Cây công nghiệp 13,2 18,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả 15,2 17