Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào số liệu của biểu đồ hình 13.1 trong SGK, em hãy tính và điền vào chỗ

Câu 1:

Dựa vào số liệu của biểu đồ hình 13.1 trong SGK, em hãy tính và điền vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng.

Lời giải:

Nhận xét:

DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 51
DICH VỤ SẢN XUẤT 26,8
DỊCH VỤ CÔNG CỘNG 22,2
- Tỷ trọng các nhóm dịch vụ trong cơ cấu ngành dịch vụ là không giống nhau. Dịch vụ tiêu dùng chiếm tỉ trọng cao nhất: 51%, tiếp theo là dịch vụ sản xuất chiếm 26,8%, dịch vụ công cộng chiếm tỉ trọng thấp nhất là 22,2%.