Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào số liệu bảng 8.1 trong SGk, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ

Câu 1:

Dựa vào số liệu bảng 8.1 trong SGk, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt qua hai năm 1990 và năm 2002.

Lời giải:

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu gái trị sản xuất ngành trồng trọt qua hai năm 1990 và 2002 (đơn vị: %).