Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện

Câu 1:

Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây:

Lời giải: