Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào lược đồ 6.2 trong SGK và đối chiếu với lược đồ dưới đây, em hãy: -

Câu 1:

Dựa vào lược đồ 6.2 trong SGK và đối chiếu với lược đồ dưới đây, em hãy:

- Tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ các vùng kinh tế của nước ta.

- Trải nét lên lược đồ vừa tô để thể hiện ba vùng kinh tế trọng điểm.

- Dựa vào lược đồ đã tô màu, điền tên và đánh số (I,II, III) các vùng kinh tế trọng điểm lên lược đồ.

Lời giải: