Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...): Nước ta có nguồn lao động……………. và…………….. Người lao động

Câu 1:

Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):

Nước ta có nguồn lao động……………. và…………….. Người lao động Việt Nam có nhiều………………….. trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có ……………….tiếp thu khoa học kỹ thuật, …………………nguồn lao động đang được…………. Tuy nhiên, người lao động nước ta còn hạn chế về……………..và……….

Lời giải:

dồi dào

tăng nhanh

kinh nghiệm

khả năng

chất lượng

nâng cao

thể lực

trình độ chuyên môn

Nước ta có nguồn lao động và . Người lao động Việt Nam có nhiều trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có tiếp thu khoa học kỹ thuật, nguồn lao động đang được . Tuy nhiên, người lao động nước ra còn hạn chế về và