Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng. Tính đến năm 2009, dân số nước

Câu 1:

Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng.

Tính đến năm 2009, dân số nước ta là:

Lời giải:

Tính đến năm 2009, dân số nước ta là: