Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng. Nước ta có: Dân tộc Việt chiếm

Câu 1:

Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng.

Nước ta có:

Dân tộc Việt chiếm khoảng:

Các dân tộc sống chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc:

Lời giải:

Nước ta có:

Dân tộc Việt chiếm khoảng:

Các dân tộc sống chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc: