Sách Giải Bài Tập và SGK

5. Read (Trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 5:The media

5. Read (Trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9)

Read the forum on the Internet (Đọc về diễn đàn trên mạng)

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

"The Internet" posted by Jimhello on Tuesday, 10 December 2002, at 9.07 pm.

The Internet has increasingly developed and become part of our everyday life. Do you find the Internet useful? What do you use the Internet for? How much time do you spend surfing the web a day? Please respond to these questions.

FORUM

Response # 1Re: The Internet

Posted by Sandra Morgan

In my opinion, the Internet is a very fast and convenient way for me to get information. I can also communicate with my friends and relatives by means of email or chatting. However, I don't use the Internet very often because I don’t have much time. For me, the Internet is a wonderful invention of modem life. It makes our world a small village.

Response # 2 Re: The Internet

Posted by Honghoa

Nobody can deny the benefits of the Internet in our life. However, it is a pity for me as well as for most of my friends in the countryside. The Internet is available only in cities, therefore I cannot easily get access to it. I sometimes visit my uncle in the city on weekends, and this is a good occasion for me to explore the net. I spend most of the time wandering because I just don’t know which website is useful for me.

Response # 3 Re: The Internet

Posted by Huansui

People use the Internet for many purposes: education, communication, entertainment and commerce. However, the Internet has limitations. It is not only time-consuming and costly but also dangerous because of viruses and bad programs. Moreover, Internet users sometimes have to suffer various risks such as spam or electronic junk mail, and personal information leaking. So, while enjoying surfing, be alert!

Hướng dẫn dịch:

Bài "The Internet" được gửi bởi Jimhello vào Thứ Ba ngày 10 tháng 12 năm 2002, lúc 9.07 tối.

Internet ngày càng phát triển và trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Bạn có thấy Internet hữu ích? Bạn dùng mạng để làm gì? Bao nhiêu thời gian bạn dành lướt web một ngày? Hãy trả lời những câu hỏi này.

DIỄN ĐÀN

Phản hồi # 1Re: The Internet

Được đăng bởi Sandra Morgan

Theo quan điểm của tôi, Internet là một cách rất nhanh chóng và thuận tiện cho tôi để có được thông tin. Tôi cũng có thể giao tiếp với bạn bè và người thân của tôi bằng e-mail hoặc chat. Tuy nhiên, tôi không sử dụng Internet thường xuyên bởi vì tôi không có nhiều thời gian. Đối với tôi, Internet là một phát minh tuyệt vời của cuộc sống hiện đại. Nó biến cả thế giới của chúng ta thành một ngôi làng nhỏ.

Phản hồi # 2Re: The Internet

Được đăng bởi Honghoa

Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của Internet trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đó là một điều đáng tiếc đối với tôi cũng như đối với hầu hết bạn bè của tôi ở nông thôn. Internet là chỉ có ở các thành phố, do đó tôi không thể dễ dàng có được quyền truy cập vào nó. Đôi khi tôi đến thăm chú tôi ở thành phố vào cuối tuần, và đây là một dịp tốt để tôi khám phá Internet. Tôi dành hầu hết thời gian lang thang trên mạng vì tôi không biết có trang web nào hữu ích cho tôi.

Phản hồi # 3Re: The Internet

Được đăng bởi Huansui

Mọi người sử dụng Internet cho nhiều mục đích: giáo dục, truyền thông, giải trí và thương mại. Tuy nhiên, Internet có những hạn chế. Nó không chỉ tốn thời gian và tốn kém nhưng cũng nguy hiểm vì virus và các chương trình xấu. Hơn nữa, người sử dụng Internet đôi khi phải gánh chịu nhiều rủi ro như các thư rác hay thư rác điện tử, và rò rỉ thông tin cá nhân. Vì vậy, trong khi lướt mạng, hãy cảnh giác!

Answer (Trả lời câu hỏi)

1.What does Sandra use the Internet for? (Sandra sử dụng Internet vào việc gì?)

=> Sandra uses Internet to get information, communicate with her friends or relatives by e-mail or chatting.

2.Why is it difficult for Honghoa to get access to the Internet? (Tại sao nó là khó khăn cho Honghoa để có thể truy cập vào Internet?)

=> It's difficult for Honghoa to get access to Internet because she lives in the countryside and Internet is available only in cities.

3.According to Huansui, why do people use the Internet? (Theo Huansui, tại sao mọi người sử dụng Internet?)

=> According to Huansui, people use the Internet for various purposes: education, communication, entertainment and commerce.

4.Make a list of benefits of the Internet according to the three responses. (Tạo một danh sách các lợi ích của Internet dựa theo ba phản hồi.)

=> To the three responses, Internet has these benefits:

- education

- communication: communicating with relatives, friends by email or chatting

- entertainment: people can watch good films, play games on Internet to relax

- Nowadays people can use Internet to buy or sell their things they want

5.Are there any disadvantages of the Internet? If so, what are they? (Có bất kỳ sự hạn chế của Internet không? Nếu có, chúng là gì?

=> Yes, there are. Internet is very time-consuming and costly and there are many viruses and bad programs that have bad influence on small children.

6.Do you agree or disagree with the responses? (Bạn đồng ý hay không đồng ý với các phản hồi này?)

=> I agree with the responses.

7.What is your response to this forum? (Phản hồi của bạn tới diễn đàn là gì?)

=> In my opinion, Internet is a wonderful invention in the modern age, but it also has lots of disadvantages, especially for small children because of its bad programs. Therefore we should have a good control on its programs and keep careful eyes on our children.