Sách Giải Bài Tập và SGK

4. Listen (Trang 60 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 7: Saving energy

4. Listen (Trang 60 SGK Tiếng Anh 9)

a. Listen to the news on solar energy and decide whether the statements ... . (Nghe tin tức về năng lượng mặt trời và xác định xem các câu sau là đúng hay sai. Đánh dấu (V) vào khung và sửa các câu sai.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

1. (T)

2. (F)

=> Most of our electricity now comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power.

3. (F)

=> One percent of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population.

4. (T)

5. (F)

=> All buidings in Sweden will be heated by solar energy by the year 2015.

b. Listen again and fill in each blank with one word you hear. (Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống một từ mà bạn nghe được.)

1. The sun can be an effective source of power.

2. Solar energy doesn't cause pollution.

3. A lot of countries in the world are already using solar energy.

4. It is possible to store solar energy for a number of days.

5. Solar panels are installed on the roof of a house to receive the energy from the sun.

6. We can save natural resources by using solar energy instead of coal, gas, and oil.

Nội dung bài nghe:

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015.

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang tìm kiếm một nguồn năng lượng hiệu quả, sạch và rẻ tiền mà không gây ô nhiễm hay lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên? Hãy nhìn vào năng lượng mặt trời từ mặt trời của chúng ta. Hiện tại, hầu hết điện của chúng ta đều đến từ việc sử dụng than đá, và dầu khí hay năng lượng hạt nhân. Nguồn năng lượng này có thể được cung cấp bởi mặt trời. 1% năng lượng mặt trời đến Trái Đất đủ để cung cấp điện cho toàn nhân loại.

Nhiều nước đang sử dụng năng lượng mặt trời. Các pin mặt trời được đặt lên mái nhà và năng lượng của mặt trời được sử dụng để đun nóng nước. Năng lượng này có thể được lưu trữ một vài ngày, vì vậy những ngày nhiều mây bạn cũng có thể sử dụng năng lượng mặt trời.

Thụy Sỹ có chương trình năng lượng mặt trời cải tiến. Ở đây, tất cả những tòa nhà sẽ được làm ấm bằng năng lượng mặt trời và ô tô sẽ sử dụng năng lượng mặt trời thay vì khí đến năm 2015.